Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016, vì vậy, năm 2016 hoạt động của HĐND các cấp có nhiều thay đổi, nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND các cấp trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp; đòi hỏi vai trò ngày càng lớn hơn của Thường trực HĐND các cấp trong việc tổ chức hoạt động HĐND theo quy định của pháp luật. HĐND quận Tây Hồ đã thực hiện đúng chức năng theo luật định và thể hiện được vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

 Các kỳ họp của HĐND quận ngày càng được chuẩn bị chu đáo, tài liệu kỳ họp được gửi trước cho đại biểu trước bảy ngày; chủ tọa điều hành linh hoạt, phát huy dân chủ của đại biểu, các Nghị quyết của HĐND ban hành được nâng lên và có tính khả thi cao. Thảo luận tại kỳ họp HĐND ngày càng sôi nôi, nội dung tập trung vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm. Trên cơ sở các chỉ đạo định hướng của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và Quận ủy Tây Hồ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, HĐND quận bàn và xây dựng các Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của quận phù hợp với tình hình của quận, đặc biệt ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm thúc đẩy việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của quận. Kỳ họp thứ Nhất, thứ Ba và thứ Tư HĐND đã ban hành Nghị quyết thông qua các Đề án: “Phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030”“Ứng dụng và phát triển CNTT quận Tây Hồ” Đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020”“C hỉnh trang đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020” Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nhà văn hóa phường, nhà sinh hoạt địa bàn dân cư trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2018 - 2020".

          Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND quận ngày càng đi vào chiều sâu và có chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND và các Ban HĐND Quận đã triển khai 26 cuộc giám sát và khảo sát; trong đó, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND là 11 cuộc; giám sát, khảo sát của các ban  HĐND là 15 cuộc. Nội dung giám sát, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của quận. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tổ chức giám sát đúng quy định tại Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Sau giám sát, Thường trực HĐND thông qua báo cáo kết luận giám sát, các Ban báo cáo kết quả giám sát. Các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND đều mời đại diện của Thường trực UB MTTQ tham gia. Qua giám sát, Thường trực, các ban HĐND đã đánh giá một cách khách quan, chính xác những kết quả đạt được và cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời có những kiến nghị xác đáng đến các cơ quan đơn vị trên địa bàn để có biện pháp chỉ đạo, xử lý và khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế. Kết quả hoạt động giám sát của HĐND được cử tri và nhân dân đánh gia cao.

Một điểm mới theo qui định của Luật TCCQ địa phương là tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp. Thường trực HĐND quận tổ chức được hai buổi giải trình về việc thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng. Qua hai buổi giải trình, TT HĐND quận nắm rõ lý do thanh quyết toán chậm một số dự án và có kết luận chi đạo việc tổ chức thực hiện trong thời gian tới đảm bảo đúng quy định.

Các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận đã phối hợp với TT HĐND các phường tổ chức giám sát công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; giám sát việc tổ chức Lễ hội đầu xuân; việc thực hiện chính sách xã hội trong dịp Tết nguyên đán; việc thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính” trên địa bàn các phường; giám sát công tác tuyển sinh năm học; giám sát việc thực hiện chính sách - xã hội ngày Thường binh - liệt sỹ 27/7; các hoạt động kỷ niệm ngày Lễ lớn; giám sát các ý kiến, kiến nghị của công dân.

Công tác tiếp xúc cử tri được thực hiện đúng qui định và chất lượng các cuộc TXCT ngày càng nâng cao; củ tri đến dự đông đủ, nghiêm túc và phát biểu đúng trọng tâm, trọng điểm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND quận đã phối hợp Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ quận, TT HĐND quận Ba Đình và TT HĐND, UBND, UBMTTQ các phường chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội với cử tri quận Tây Hồ trước và sau các kỳ họp Quốc hội khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp với Văn phòng HĐND Thành phố, UBND, UBMTTQ quận và TT HĐND, UBND các phường tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố, đại biểu HĐND quận với cử tri quận Tây Hồ trước và sau các kỳ họp HĐND Thành phố và HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021.

         Thường trực HĐND quận chú trọng tổ chức các cuộc TXCT chuyên đề, đã  phối hợp với UBND và UB MTTQ quận và Tổ đại biểu HĐND Thành phố và tổ chức thành công 03 cuộc TXCT chuyên đề về “Nâng cao hiệu quả thực hiện năm trật tự và năm văn minh đô thị 2016”; Công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Trung bình mỗi cuộc TXCT có từ 200 - 250 đại biểu và cử tri tham dự. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đã diễn ra an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, văn hóa hội nghị và đúng quy định của pháp luật. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, TT HĐND quận phối hợp cùng Thường trực UB MTTQ quận và các phường tổng hợp phân loại ý kiến của cử tri và chuyển đến các cấp, ngành, các đơn vị có trách nhiệm giải quyết theo quy định; đồng thời là căn cứ để Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và Đại biểu HĐND quận giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng cử tri. Trong thời gian qua, UBND các cấp đã chú trọng quan tâm đến việc giải quyết kiến nghị của cử tri, từng bước đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri năm sau cao hơn năm trước.

          Công tác tiếp công dân được TT HĐND và các Tổ đại biểu HĐND duy trì thực hiện đúng quy định. Đầu năm, TT HĐND và các Tổ đại biểu HĐND xây dựng lịch tiếp công dân, phân công lịch tiếp công dân cho các thành viên. Thường trực HĐND thực hiện tiếp công dân vào chiều thứ năm tuần thứ hai và thứ tư của tháng tại trụ sở Tiếp công dân quận; các Tổ đại biểu HĐND tiếp công dân mỗi tháng một lần tại đơn vị bầu cử. Lịch tiếp công dân và địa điểm tiếp công dân của TT HĐND quận và các Tổ đại biểu HĐND quận được thông báo công khai trên Cổng giao tiếp điện tử quận và niêm yết tại Trụ sở tiếp công dân quận, phường. Qua công tác tiếp công dân, đại biểu tiếp nhận đơn, ý kiến kiến nghị của công dân và chuyển đơn đến các cơ quan chức năng để giải quyết.

         Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Thường trực HĐND quận chú trọng xây dựng qui chế làm việc, phân công công tác cho từng thành viên của Thường Trực HĐND; tăng cường tổ chức các hội nghị giao ban chuyên đề, hội nghị tọa đàm, hội thảo để đánh giá rút kinh nghiệm và thống nhất triển khai nhiệm vụ; quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng hoạt động và các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành cho đại biểu HĐND quận và các phường.

Đặc biệt, TTHĐND đã xây dựng mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ quận thông qua xây dựng Chương trình phối hợp công tác hàng năm giữa ba cơ quan. Nội dung chương trình phối hợp xác định mục tiêu chung là tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm, đồng thời xác định nội dung cụ thể trong hoạt động: Tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND; hoạt động giám sát việc tuân thủ pháp luật theo chương trình giám sát hàng năm; tổ chức tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc Hội, đại biểu HĐND Thành Phố, đại biểu HĐND quận trước và sau mỗi kỳ họp; phối hợp thực hiện một số chương trình công tác lớn theo chỉ đạo của Thành Phố, của Ban Thường vụ Quận ủy.

        TT HĐND quận duy trì chế độ họp giao ban theo quý giữa Thường trực HĐND quận với các Ban, các tổ đại biểu HĐND quận và Thường trực HĐND các phường để đánh giá kết quả công tác quý, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý tới; duy trì chế độ thông tin, tập huấn, toạ đàm, trao đổi với Thường trực HĐND phường; phối hợp tốt với HĐND phường trong công tác triển khai Nghị quyết, trong hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động HĐND quận còn một số hạn chế sau:

          Một số đại biểu chưa tham gia đầy đủ các hoạt động do TT HĐND tổ chức; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; chưa dành đủ  thời gian theo qui định của Luật TCCQ địa phương tìm hiểu thực tiễn địa phương nơi ứng cử, nghiên cứu kỹ các tài liệu trình kỳ họp để tham gia phát biểu nên chất lượng phát biểu chưa cao.

          Tỷ lệ giải quyết các kiến nghị của cử tri còn thấp. Một số kiến nghị cử tri đã kiến nghị nhiều năm, nhiều lần vẫn chưa có kết quả giải quyết cụ thể.

          Nguyên nhân của tồn tại hạn chế trên là:

          Đa số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm, công việc chuyên môn bận, chưa có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động HĐND.

         Một số cơ quan, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm và kịp thời giải quyết các kiến nghị của cử tri. TT HĐND, UBND và các đại biểu HĐND chưa thường xuyên đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

          Một số kiến nghị của cử tri là những vấn đề khó, gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết đã tồn đọng rất nhiều năm hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách vì vậy các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình giải quyết.

          Phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các tồn tại hạn chế trong nửa đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND quận Tây Hồ xác định một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

            1. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật. Quan tâm tổ chức tập huấn kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm công tác, tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành cho các đại biểu HĐND quận và phường nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, kiến nghị cấp trên tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Tổ chức các hoạt động chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng hoạt động của HĐND quận, phường và các đại biểu HĐND.

            2. Hàng năm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, kế hoạch giám sát để tổ chức thực hiện. Lựa chọn các nội dung cử tri quan tâm và các nhiệm vụ trọng tâm của quận để tổ chức giám sát, khảo sát. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thiết thực của hoạt động giám sát, khảo sát.

            3. Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND quận, phường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đại biểu HĐND trong thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường hoạt động chất vấn, tái chất vấn tại kỳ họp HĐND quận.

            4. Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Tích cực đôn đốc giải quyết các kiến nghị của cử tri, phấn đấu nâng tỷ lệ giải quyết xong các kiến nghị của cử tri.

            5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa HĐND - UBND - UBMTTQ và các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với UBND, UB MTTQ và các đơn vị có liên quan tổ chức tốt các Hội nghị TXCT theo chuyên đề, TXCT trước và sau kỳ họp Quốc hội, kỳ họp HĐND các cấp và triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND.

          THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN TÂY HỒ