• Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch UBND
  • Học hàm, học vị:
   Tiến sĩ
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tich UBND
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
Bình chọn
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: